Звернення громадян

  Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю та охороняються основним законодавчим актом - Конституцією України, яка гарантує права й свободи кожному громадянинові. Головна ідея Конституції полягає в тому, що саме держава функціонує для людини та відповідає перед нею за свою діяльність.

        До основних прав, наданих державою громадянам, крім невід’ємних (на життя, здоров’я, честь і гідність) можна віднести право на звернення та ін. Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України та регулюється Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та іншими нормативними документами.

 

 Конституція України про право на звернення громадян (витяг)

 Закон України "Про звернення громадян"

 Інструкція з діловодства за зверненнями громадян... Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 (із змінами)

 Класифікатор звернень громадян. Постанова КМУ від 24.09.2008 N 858

 

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 


        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
        Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
        Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
        Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

       

         Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
        Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.         

        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

        Стаття 22. Особистий прийом громадян
        Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
        Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
        Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
        Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

адміністрацією  ЗДО  № 7 "Дзвіночок"

 

 

 Прізвище, ім'я по батькові

 Посада

 Дні прийому

 Години прийому

Волосок Тетяна Миколаївна

 

 

 

Пугачова Тетяна Володимирівна

Директор

 

 

 

медична сестра

понеділок 

середа

 


вівторок

четвер

 

 

8.00 - 10.00

15.00  -17.00

 

 

8.00 -10.00

14.00 -16.00